برای آمدنت و رویت تصویر تو
تا چندین روز
سکوت میکنم
خاموش میمانم
شاید تو


دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه دهم 7 1387
X